ENGLISH

نشان CE و گواهینامه ISO

شرکت فارسان آرا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO13485 و نشان CE برای محصول الکتروشوک مغزی تولیدی خود از موسسه DNV نروژ گردید.